Защита на личните данни

Политика за поверителност

1. Политика за поверителност накратко

Обща информация

Следващата информация предоставя прост преглед на това, което се случва с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането ви лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.

Събиране на данни на този уебсайт

Кой отговаря за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с оператора на уебсайта можете да намерите в раздел „Информация за отговорната страна“ в настоящата декларация за защита на данните.

Как събираме вашите данни?

Данните ви се събират, като ни ги предоставяте. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или след вашето съгласие, когато посещавате уебсайта, от нашите ИТ системи. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Някои от данните се събират, за да се осигури безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право да получите безплатна информация по всяко време за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласие за обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Имате също така право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време във връзка с този и други въпроси, свързани със защитата на данните.

2. Хостинг

Съдържанието на нашия уебсайт се хоства от следния доставчик:

Strato

Доставчикът е Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (наричан по-долу „Strato“). Когато посещавате нашия уебсайт, Strato събира различни регистрационни файлове, включително вашите IP адреси.

За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност на Strato:https://www.strato.de/datenschutz/.

Използването на Strato се основава на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от DSGVO. Имаме легитимен интерес от възможно най-надеждното представяне на нашия уебсайт. Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO и член 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (например пръстови отпечатъци на устройството), както е определено в TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

3. Общи бележки и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази Политика за поверителност обяснява каква информация събираме и как я използваме. В него също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни в интернет (например при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Забележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

Translingua-BG
Katya Heger
Waldstr. 11
47199 Duisburg

Телефон: +49 (0) 176 24851548
Имейл: info@translingua-bg.de

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни.

Спериод на съхранение

Ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработване на данните престане да се прилага. Ако предявите законно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, данните ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на личните ви данни (напр. периоди на съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство); в последния случай изтриването ще се извърши, след като тези причини престанат да се прилагат.

Обща информация за правното основание за обработката на данни на този уебсайт

.

Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, ние обработваме вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO или член 9, параграф 2, буква а) от DSGVO, ако се обработват специални категории данни съгласно член 9, параграф 1 от DSGVO. В случай на изрично съгласие за прехвърляне на лични данни към трети държави, обработката на данни се извършва и на основание член 49, параграф 1, буква а) от DSGVO. Ако сте дали съгласието си за съхраняване на „бисквитки“ или за достъп до информация във Вашето крайно устройство (напр. чрез снемане на пръстови отпечатъци от устройството), обработката на данни се извършва допълнително въз основа на член 25, параграф 1 от TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако данните ви са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, ние обработваме данните ви въз основа на член 6, параграф 1, буква б DSGVO. Освен това, ако данните ви са необходими за изпълнението на правно задължение, ние ги обработваме въз основа на член 6, параграф 1, буква в) от DSGVO. Освен това обработката на данни може да се извършва въз основа на нашия легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Информация за съответното правно основание във всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на настоящата декларация за защита на данните.

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

.

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето

.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от DSGVO)

КОГАТО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЕ ОСНОВАВАВА НА ИЗКУСТВОТО. 6 ABS. 1 LIT. E ИЛИ F DSGVO, ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПО ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ УБЕДИТЕЛНИ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ ОБРАБОТКАТА Е С ЦЕЛ ПРЕДЯВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 21 ABS. 1 DSGVO).

.

Ако личните ви данни се обработват с цел пряка реклама, имате право по всяко време да възразите срещу обработката на личните ви данни с цел такава реклама; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЛЕДВАЩО НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛТА НА ДИРЕКТНАТА РЕКЛАМА (възражение съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

.

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, на работното им място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не накърнява други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

.

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

.

Информация, изтриване и корекция

Имате право, в рамките на приложимите законови разпоредби, да получите безплатно информация по всяко време за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получатели и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право да поискате тези данни да бъдат коригирани или изтрити. Можете да се свържете с нас по всяко време за тази цел и за допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

.

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

  • Ако оспорвате точността на съхраняваните от нас ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да ги проверим. За срока на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
  • Ако обработката на вашите лични данни е била/е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
  • Ако сте подали възражение съгласно чл. 21, ал. 1 от DSGVO, трябва да се направи баланс между вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат – освен да бъдат съхранявани – да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

SSL или TLS криптиране

.

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, както и по символа за заключване в реда на браузъра.

.

Когато е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

4. Събиране на данни в този уебсайт

.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO), ако то е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (например след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на запазване – остават незасегнати.

Запитване по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас за целите на обработката на вашето запитване. Ние няма да предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO, доколкото искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на изпратените до нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от DSGVO), ако то е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които ни изпращате чрез искания за контакт, остават при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като искането ви бъде обработено). Задължителните законови разпоредби – по-специално законовите периоди на съхранение – остават незасегнати.

Източник: https://www.e-recht24.de